TAC

Terms and Conditions

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a HempGarden Mezőgazdasági Szövetkezet (a továbbiakban a HempGarden) által szervezett és megrendezésre kerülő rendezvényen a jegyvásárlók és látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, valamint a HempGarden és a jegyvásárlók és látogatók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a HempGarden és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra.

 

A HempGarden tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint a rendezvény jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén

nem képező adatvédelmi szabályzat a http://zengeto.hu oldalon és aloldalain elérhetőek,megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak.

 

I. A HempGarden adatai

1. HempGarden teljes cégneve: HempGarden Mezőgazdasági Szövetkezet

2. HempGarden székhelye: 1098 Budapest, Ecseri út 6.

3. HempGardent nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

5. HempGarden adószáma: 25460346-2-43

 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. HempGarden: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

2. Rendezvény/Rendezvények: a HempGarden által szervezésre és megrendezésre kerülő

valamennyi fesztivál/fesztiválok, azaz a HempGarden által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

3. Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a HempGardentől megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a HempGardentől megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A HempGarden fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

4. Termék: a HempGardentől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

5. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a HempGarden vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

6. Jegy: a HempGarden által szervezett Rendezvényeken a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

7. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a HempGarden által alkalmazott, a Rendezvényen a

Jegyben foglaltak szerinti (napijegy vagy bérlet) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a HempGarden tulajdonában álló igazolás, kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására.

8. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

9. Jegyvásárló: a Jegyet a HempGardentől megvásárló személy.

10. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

11. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

12. Közreműködő: a HempGarden – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

13. Szerződéses partner: adott Rendezvényen a HempGardennel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

14. Harmadik személyek: a HempGardenen és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

15. Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a HempGarden honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

 

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a HempGardenre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A HempGarden és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

2. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a HempGarden a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani.

3. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

4. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt

is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a HempGardennel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a HempGarden velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

 

IV. JOGVISZONY JELLEGE

1. A HempGarden a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy HempGarden általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül

megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a HempGarden a Jegyét a VI/1. pont szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2. A HempGarden a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy - amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

3. Adott Rendezvény – összhangban a II/2. pontban írtakkal – programok és a HempGarden által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a HempGarden mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és

Szolgáltatásokat a HempGarden nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a HempGarden nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a HempGarden mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.

 

V. JEGYEK, JEGYVÁSÁRLÁS

1. Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

 

2. Jegyvásárlás

2.1. Jegyvásárlás elektronikus úton

Az online jegyvásárlási módokat a HempGarden saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.

 

Az elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket a Rendezvény weboldalán keresztül lehet igénybe venni, az alábbiak szerint:

 

Magyar oldal:

 

- fizetés banki átutalással: A vásárlás során megadott email címre a HempGarden küld egy tájékoztatót, amelyben foglalt feltételekkel teljesíti a Látogató a fizetést. A Látogató köteles a megrendelést követő 5 naptári napon belül, az emailben megküldött díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra és tranzakciós azonosítóval, az ott megjelölt összeget átutalni. A Látogató a Jegy megrendelésével kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére. Amennyiben az összeg nem érkezik meg a megadott határidőben a bankszámlaszámra, a HempGarden kártérítést követelhet, melynek összege a megrendelt jegyek árával azonos.

 

- fizetés barionnal (azonnali fizetés Szerződött partner rendszerén keresztül) A Látogató a Jegy megrendelését követően átirányításra kerül egy fizetési oldalra, ahol teljesíti a megadott feltételeket. A fizetést követően a Látogató emailben kap egy tranzakciós azonosítót, amellyel jogosult a Karszalag átvételére.

 

Angol oldalon:


- külföldi vendégek számára biztosított, angol nyelvű előfoglalás: A Látogató a Jegy megrendelésekor kap egy díjbekérőt és egy tranzakció azonosítót, amely alapján a Látogató a Rendezvény helyszínén köteles megfizetni a vételárat készpénzben. A Jegy megrendelésével a Látogató kötelezettséget vállal a részvételre, így amennyiben nem jelenik meg a helyszínen és nem teljesíti a fizetést, a HempGarden kártérítést követelhet, melynek összege a megrendelt jegyek árával azonos. A jegyár megfizetésével és a tranzakciós azonosító bemutatásával a Látogató kézhez kapja a karszalagot.

 

Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email HempGarden általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a HempGarden felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg.

 

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a HempGarden vagy Közreműködője részletes tájékoztatást.

 

A HempGarden a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó karszalagot ad ki. A Jegyvásárló felelőssége az igazolás megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása. A HempGarden kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor.

 

A tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – a HempGarden a Jegyvásárló adatait a Rendezvényt követő 2 hónapig megőrzi, és ezen adatok a HempGarden adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel.

 

A karszalagot a HempGarden azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a HempGarden nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A HempGarden az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

 

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a HempGarden vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

A HempGarden fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

 

2.2. Jegyvásárlás személyesen

A Jegyvásárló a HempGarden vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

 

2.3. A Jegy átruházása

A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy a HempGarden ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz

 

3. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A HempGarden kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a HempGarden által egyedileg meghatározható speciális eseteket.

 

VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

 

1. Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A

HempGarden kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja.

 

A HempGarden a beléptetési folyamat során a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a HempGarden jogosult a karszalagot vételárvisszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni.

 

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a HempGarden által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető,

ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a HempGarden és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a HempGarden nem pótolja vagy cseréli.

 

A HempGarden fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó

személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a HempGardennel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

 

2. Belépés

2.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra

feljogosított személyek jogosultak belépni.

2.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

2.3. A HempGarden a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra,hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi.

2.4. A Rendezvények területére a HempGarden által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen

betartani a Rendezvényeken.

2.5. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A HempGarden jogosult a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett. A HempGarden a beléptetés során jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni.

2.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni.

 

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

3.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni avonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a HempGardentől vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a HempGarden, valamint a HempGardentől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A HempGarden, valamint a HempGardentől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a HempGarden a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel

vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a HempGardennel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A HempGarden kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

 

3.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a HempGarden előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

3.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A HempGarden fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

3.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a HempGarden által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

 

4. Elveszett tárgyak

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza.

 

5. Biztonság

A Rendezvények területén a HempGarden megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

 

6. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 

7. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a HempGarden, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

 

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

1. A HempGarden szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a HempGarden nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a HempGarden kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját a HempGarden jogosult egyoldalúan módosítani (így a HempGarden kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.

2. A HempGarden fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a HempGardennel

szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

3. A HempGarden jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést

támasztani a HempGardennel szemben.

4. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és

Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a HempGarden vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó

jogviszonnyal összefüggésben a HempGardennel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

5. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A HempGarden kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

6. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a HempGarden nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a HempGardennel szemben.

7. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A HempGarden kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

8. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a HempGarden nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A HempGarden különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a HempGarden kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

9. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a HempGarden, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

10. A HempGarden kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a HempGarden bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve

Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A HempGarden az ilyen gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

11. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a HempGardent felelősség nem terheli, ezek nem esnek a HempGarden felelősségi körébe, mivel a HempGarden kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

12. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén.

13. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a HempGardennek nem áll módjában gondoskodni.

14. A jelen ÁSZF alapján a HempGarden és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

 

VIII. SZANKCIÓK

1. A HempGarden a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a HempGarden érvénytelenítheti, illetve karszalagját a HempGarden eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a HempGarden felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

2. A HempGarden az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a HempGarden által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat.

3. HempGarden a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

 

IX. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

1. A HempGarden weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a HempGarden, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a HempGarden, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői

jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a HempGardent, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

3. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a HempGardennel,

Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a HempGarden korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A HempGarden minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

A HempGarden korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

X. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a HempGarden hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a HempGarden nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A HempGarden jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

2. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

3. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a HempGarden által nyújtott

Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a HempGarden és a Fogyasztó kikötik a HempGarden székhelye szerinti, mindenkor illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét.

4. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a HempGarden részéről. Egyéb elérhetőségek a www.zengeto.hu weboldalon és annak aloldalain kerülnek

megadásra.

 

Budapest, 2017. május 5.