Házirend

A jegy megvásárlásával látogatóink tudomásul veszik és elfogadják a rendezvény teljes időtartamára a HÁZIREND alábbi pontjait.

 

Kedves Látogató!

 

A HempGarden Mezőgazdasági Szövetkezet (szervező) által szervezett Zengető (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

 

A Rendezvény helyszíne: 8660 Lulla, GPS: 46°46'34.0"N - 18°01'24.0"E

A Rendezvény időpontja: 2017. július 21. (12:00-tól) – július 24.-ig (12:00-ig)

 

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

 

 • A rendezvényre való belépésre kizárólag a szervezők által kijelölt beléptetési

pontokon kerülhet sor.

 • A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek

mellett lehet.

 • Az elővételben vagy a helyszínen megvásárolt, nyomtatott vagy elektronikus jegyeket

a Zengetőre történő belépéskor, a beléptetési pontoknál, a Szervezők*

érvényesítik azzal, hogy a jegyet karszalagra cserélik.

 • A karszalag jogosultságot biztosít Zengetőn a részvételre.

 • A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ha a

látogatónak nincs karszalagja, vagy az érvénytelen (pl. elszakadt és megragasztott),

köteles azt azonnal a Szervezők felé közölni, elmulasztása esetén kizárásra kerül a rendezvény területéről.

 • A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.

 • Hang és képanyagot, illetve videó felvételt bárki rögzíthet és publikálhat az esemény tartama alatt vagy azután, sőt, a videókat és képeket kérjük, hogy linkeljétek facebookon nekünk, hogy megoszthassuk mindenkivel!

 • A 6. (hatodik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen

látogathatják.

 • 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

 • A rendezvényt minden korosztály látogathatja, szívesen látunk mindenkit!


 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

 • A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, és a házirendnek megfelelően.

 • A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

 • Amennyiben Látogató a Rendezvényen történő részvételére irányadó magatartási szabályokat, így különösen – de nem kizárólag – a jelen házirendben foglalt szabályokat megsértené, úgy szervező illetve a rendezvény rendjének fenntartásáért felelős szervezete (önkéntes polgárőrség) jogosult érvényes jegy (karszalag) birtokában is megtagadni a Rendezvényre történő belépését, illetve érvényes jegy (karszalag) birtokában is a Rendezvény területéről őt eltávolítani.

 • Ilyen esetekben Látogató a belépőjegy árának visszatérítésére vagy egyéb kompenzációra nem jogosult.

 

TILOS!

 

 • A Zengető belső és külső területein a szemetelés tilos.

 • A Zengető belső és külső területein dohányozni szigorúan tilos (kivéve az erre a célra kijelölt helyeken).

 • A közerkölcsöt, közrendet sértő , a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni tilos

 • A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni.

 • Szúró-vágó eszközt vagy egyéb fegyvert, kábítószert, tudatmódosító szert, továbbá közbiztonságra veszélyes egyéb eszközt behozni tilos!

 • A szervező illetve a rendezvény rendjének fenntartásáért felelős szervezet a belépők ruházatát átvizsgálhatja és a Rendezvényre be nem vihető eszközöket elkobozhatja.

 

BIZTONSÁG ÉS ELSŐSEGÉLY

 

 • A rendezvényen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak

 • a rendezvényen kijelölt elsősegélynyújtó pontokon szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz.

 • A Rendezvény területén a Zengetőn, megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését.

 • A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 • Amennyiben a rendezvény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni.

 • Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért

 • A Rendezvényen a Szervező nem üzemeltet csomag vagy értékmegőrzőt.

 • A Zengetőn parkolókban a Rendezvény szervezője őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a szervező felelőssége kizárt.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 • A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet és tehet közzé a szervező, valamint az szervezőtől engedélyben részesülő partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak.

 • Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

 • A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a szervező a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon (például YouTubeon keresztül) közvetíti. Ezeken a felvételeken a Látogató felismerhető lehet.

 • Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Zengető szervezőivel szemben

 • A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

 • Szervező a helyszín és műsorváltozás jogát fenntartja.

 • A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény

miatt az Zengető Rendezvényt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására, vagy annak megtartása egyébként lehetetlenné válik.

 

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a résztvevők a jelen Házirendet betartani kötelesek!


 

*Szervező(k), felelős személy(ek):

 

 • Antal Csaba

 • Pintér Viktor

 • Heim Roland

 • Vincze János

 • Parázs Bianka

 • Kiss Zsolt


Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!